افرادی که اسامی آنها در لیست زیر وجود ندارد، به هیچ عنوان برای برگزاری کلاس در هیچ کدام از شهرهای ایران، مورد تایید لگوی آموزشی نیستند

نامنام خانوادگینمایندگیشروع به کارTBSMFEBasicMom&TotMosaic SetSt.StBTEMtoMESMWeDoWeDo2.0F&MRTپانسیون2bricksمدرکHuSoمدرکSTEMScratchlegomotion  
کیمیاابراهیم کافوریتهران1394******
رایحهاحسانیان مفردتهران1402**
ریحانهاحسانیان مفردتهران1402***
شیمااخوانتهران1387***
دریااسلامیتهران1400*
مینااشراقیتهران1397*****
غزالهاصلاحيتهران1395*********
فاطمه اله دادیتهران1402**
آذینامیرحاجلوتهران1402*
مائدهامینیتهران1401*
فاطمهاندیک فرتهران1402*
آرین اورنگتهران1402***
درساآذرکمان تهران1401*
هانبهآموزگارتهران1402*
فریماهباقریتهران1400****
مروارید بخشی آنهاتهران1397*******
پریابهبهانیتهران1401*
فاطمهپورجمتهران1396*******
مهساپيرياييتهران1394*********
سمانهچيذريتهران1397***
مژدهچینی چیانتهران1402**
غزالهحاجیتهران1402*
هنگامهحکیم هاشمیتهران1396***
فریالخزاعیتهران1402**
رویاخلیل زادهتهران1388*****
فاطمه دباغی صدرتهران1402*
فاطمهدرزی لاریجانیتهران1402*
مینادستمالچیتهران1389****
نازلیدهپورتهران1394********
شیمادهقانتهران1393***
فاطمهدوستارتهران1401**
فاطمهدیاریتهران1400******
عاطفه رحمتیتهران1400**
عطیهرزاقیتهران1396**
محمدرضارستمیتهران1395*************
نفیسهرشیدیتهران1402*
راضیهرضاییتهران1402*
زهرارضاییتهران1401**
سارارضاییتهران1401**
مهسارضایی نیامهتهران1402*
شیماروحانیتهران1400**
هداسرمهتهران1388*****
فاطمهسلطانیتهران1401*****
هدیسلطانیتهران1395*
شادانسلیمتهران1400*
صباسلیمیانتهران1401*
مبیناشادان پورتهران1402***
زینبشاهرودیتهران1402**
سميراشراهيتهران1393*
هانیهشفاییتهران1401***
ملیکاشیروانیتهران1401****
فاطمهصفدریتهران1402*
یاسمن طاهریانتهران1401**
نگین عاشوریتهران1401**
فائزهعبائى كوپائىتهران1391*********
رضوانعبداللهیتهران1396********
ستارهعزیزیتهران1401*
آناهيتعطاييتهران1395*******
مهنازعلمیتهران1388*********
ياسمينعموتهران1393*********
سماءغفاریتهران1402*
فاطمهغفاریتهران1401*
دیناغنيانتهران1395****
ژینوسفراهانیتهران1402*
آزالیافصیحیتهران1402*
ایمانه فقیهی کاشانیتهران1402*
امیدفیاضیتهران1388*********
فرزانهقاسمیتهران1401*
زهراقصریتهران1401*
نگینکوشانیاتهران1397****
مریمگشانیتهران1388***
زینبلولاچیانتهران1395**
عاطفه محمدزادهتهران1385*****
مائدهمختاریتهران1394***
زهرهمظلومینتهران1394********
مریممعایرحقیقی فرتهران1402**
عاطفه معزکریمیتهران1402*
نفیسهمعظمیتهران1402**
الهام ملاشاهیتهران1401*
پروانهملك لوتهران1388********
عسلمنصوریتهران1395***
فهیمهموحدیتهران1401*
سهیلامهرعلی دهنویتهران1400*
حنانهندرخانیتهران1402**
فاطمه(فریبا)نراقیتهران1392***
یاسمن هاتفیتهران1402*
زهراواعظی مقدمتهران1402**
الهامیاحقیتهران1389**
مهدیسیاری پورتهران1395*
آزادهیگانهتهران1398**
عاطفه سلطانی اراک1397*
مائده حدادیاراک1397*
پریا عسگری اراک1397***
سارا نیاکان اراک1401*
پرنیان آبائیاراک1401*
فرزانه بیژنی نسب اراک1401*
گلنوش حسنی اراک1398*
مهسا دارابی اراک1398*
آرمین متین اصفهان1401**
مینا اقاباباگلیاصفهان1394**
راضیه کاردانپوراصفهان1394**
شیوا کاوهاصفهان1395**
مسعود پور واحدیاصفهان1395**
مهدیه مختاریاصفهان1401*
پریسا سادات یحیویاصفهان1401*
زهرا اسدی اصفهان1402*
راضیه نجفی اصفهان1402*
شبنم رجبی اصفهان1402*
مبینا حیدری اصفهان1402*
مسیح حقیقت نژاداصفهان1402*
آرزو قارا خانی اصفهان1401*
احمدرضا رضازاده اصفهان1402*
عرفانه اعتصامی اصفهان1402*
مریم محوری اصفهان1401*
فاطمه نامجوجهرم1397***
فاطمه کارگرجهرم1401*
زهرا افروزهجهرم1401***
علی مصلحیانجهرم1401**
ثمینه سادات نجفیجهرم1396*****
انسیه قاسم زادگانجهرم1397***
اشکان احمدی سیاه مردرشت1394*******
ابراهیم ربیعیرشت1394******
رضا ربیعیرشت1396**
الهه جوازیرشت1397***
صدیقه میرموسویرشت1401***
نسیم سلیماندخترشت1401*****
علیرضا صیاد منشرشت1401*****
نازنین رضازادهرشت1402*
شکیبا حاجی‌قاسمیرشت1402*
امیرمحمد علیزادهرشت1402**
الهام مرادلوزنجان1392***
سعید امامیاریزنجان1389****
حسین ناصریزنجان1396****
الهام رضاییزنجان1401****
ندا نوذریزنجان1390**
فاطمه نوربخشزنجان1401**
زهرا کاظمیزنجان1402*
مهناز احمدیزنجان1396*
سحر جوادیزنجان1397*
سحر سعیدپورزنجان1397*
ریحانه بوجار شاهرود1390**
صفورا محمودیانشاهرود1401*
مینا ابراهیمی شاهرود1395*******
وحیده نبوی شاهرود1398**
فاطمه کلانتری شاهرود1398*****
امیر رضا صادقی شاهرود1398*
انسیه نقوی شاهرود1401***
نسیم باقری شاهرود1398**
مینا وفائی نژادشاهرود1393**
فهیمه نبوی شاهرود1389*
محدثه احمدیشاهرود1401***
شهین گیلانیشاهرود1398**
عاطفه یاور زاده شاهرود1398**
عاطفه کلاته شاهرود1401**
هانیه عامریان شاهرود1401*
مائده کاهه شاهرود1401**
هانیه نعیمی شاهرود1401**
معصومه احمدی شاهرود1402**
زهرا مرتضی شاهرود1402*
نگار ایمان شاهرود1402*
فریده سادات‌موسویشاهرود1402*
سمیرا نبی‌پور شیراز1401*
نگین دستغیبی فردشیراز1401**
انسیه تشویقیشیراز1397****
حدیث کریمیشیراز1401**
شبنم طاهریشیراز1401**
مرضیه حفیظشیراز1401**
مرضیه حیدری‌شیرازی شیراز1401****
امیر تهورشیراز1394**
سعیده صلاحشیراز1401****
محمد ناظر مظفریشیراز1395****
حانیه خطاپوششیراز1401****
شیوا ذبیحیشیراز1401*
صبا جمشیدنژادشیراز1401*
ملیکا شیروانیشیراز1401***
سید علیرضا کشفیشیراز1397*
منیره سادات کشفیشیراز1397*
سیده حمیده کشفیشیراز1397*
فروغ جمعیشیراز1397**
سیده نفیسه سجادیانشیراز1401*
سحر فردوس مکانشیراز1401**
نجمه خطاپوششیراز1401*
امیرمحمد مالک پورشیراز1402****
عرفان موید جهرمیشیراز1402***
محمد پناهیشیراز1402**
حدیث عزیزیشیراز1402*
سارا سراجشیراز1402*
مهسا فرحبخششیراز1396**
محمد ذبیحی شیراز1402**
عاطفه دزم جردیقزوین1397**
عاطفه خلجیقزوین1397*
الهام رحمانیقزوین1401*
مونا کجینه بافقزوین1395**
فریده محمودیقزوین1393*
مهدی روحی قزوین1401*
علی صادقی قزوین1401*
مصطفی کوچک‌پورقزوین1401**
زهره اصغرپورانقزوین1402*
نفیسه حاجی آقاییقزوین1402*
فاطمه بهشتی نیاقزوین1402*
محدثه صالحی قزوین1402*
صادق ابراهیمیکرمان1393*
مهشید وکیل زادهکرمان1396*
زهرا صدریکرمان1398***
شراره صدریکرمان1402*
بهار شعبانیکرمان1393****
منا کارگرکرمان1402*
ویدا زاده ده بالاییکرمان1402*
فاطمه شهسواریکرمان1402*
امیر علیپور کرمانیکرمان1396***
محبوبه حسین زادهکرمان1396*
نجمه محمودیکیش1401*
نغمه نقیلوکیش1397******
حامد مشیریکیش1397*
معصومه احمدی علویکیش1397*
حدیث احسانیانکیش1402*
پریسا سپاهی کیش1402*
غزال کیان افراز کیش1402*
پانته‌آ مسگران کریمی کیش1402**
نرگس تقویکیش1401**
فرناز خجسته کیش1401*
صغری(سودابه) روانبخشکیش1401*
عاطفه دره زرشکییزد1392******
راضیه دره زرشکییزد1392***
مهسا شرقیانیزد1396***
سمانه مظفرییزد1397***
مژگان پورشفیعییزد1392***
راضیه صادقییزد1396***
صفیه عبدالهییزد1395**
محدثه محمدییزد1395**
محبوبه عباسییزد1398**
نسرین عباسییزد1392*
الهه دره زرشکییزد1398***
منیره واثقییزد1394**
فرزانه خلیلییزد1396***
مریم معینییزد1402*
ملیحه علی‌نژادیزد1402*
وجیهه حدادیزد1390****
عطیه شاهدییزد1396*
سیما لزومی نیشابور1395*
زهره سادات رسولینیشابور1394*
مریم دهنوینیشابور1395**
معصومه نفرینیشابور1393***
ونوس خسروی پیام نیشابور1395*
هادی فروغی نسبنیشابور1393*****
پروین سادات هاشمی نژادنیشابور1393*